ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN LEVERING M.B.T. ARDESCON, STATUTAIR GEVESTIGD TE BRUNSSUM (NEDERLAND)

1. Algemeen
Op al onze aanbiedingen, offertes, aanvragen, overeenkomsten, opdrachten en daaruit voorkomende leveringen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden ons slechts, indien wij die afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd en gelden uitsluitend voor de aanbiedingen, offertes, aanvragen, (verkoop)overeenkomsten, opdrachten en daaruit voorkomende leveringen waarop zij van toepassing zijn. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. In het geval de algemene voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze algemene voorwaarden. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

2. Totstandkoming overeenkomsten
Onze aanbiedingen, mondeling of schriftelijk gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen derhalve te allen tijde worden herroepen, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Zij binden ons niet en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons anders is vermeld. Wij zijn eerst gebonden nadat wij een aanbod/bestelling en/of opdracht schriftelijk hebben aanvaard, op het moment dat wij beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op het moment dat wij voor de betreffende overeenkomst aan de wederpartij een factuur zenden. De orderbevestiging van ons wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij per ommegaande na verzending van die bevestiging schriftelijke bezwaren daartegen ons hebben bereikt, in welk geval alsdan geen overeenkomst tot stand is gekomen. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om in de samenstelling van, respectievelijk aan de door ons te leveren zaken wijzigingen aan te brengen, onder meer, doch niet uitsluitend indien wij hier op grond van wet- en regelgeving toe genoodzaakt zijn. Wij zijn verder bevoegd om, indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, bij de uitvoering daarvan, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan wederpartij zullen worden doorberekend. Aanbiedingen en toezeggingen van door ons ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Het staat ons vrij om orders van een wederpartij al dan niet te accepteren. Het aangaan van bindende overeenkomsten is voorbehouden aan de directie, uitgezonderd een uitdrukkelijke machtiging van de directie. De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarden aangegaan, dat uit door ons ingewonnen informatie de naar ons oordeel voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. Getoonde of verstrekte monsters, modellen, afbeeldingen, documentatie en overige specificaties gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de betreffende zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

3. Rechten van intellectueel eigendom
Wij behouden ons alle rechten van intellectueel eigendom voor op de gegevens voorkomende in onze aanbiedingen en/of overeenkomsten en/of de door ons verschafte modellen, monsters, tekeningen, afbeeldingen en/of gebruiksvoorschriften. Wij zijn niet aansprakelijk voor inbreuken op rechten van intellectueel eigendom van derden, welke gepleegd mochten worden in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en de wederpartij. De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met inbreuk op rechten van intellectueel eigendom, gepleegd in verband met de uitvoering van de overeenkomst met ons. De wederpartij is niet gerechtigd deze gegevens aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan wederpartij ter beschikking zijn gesteld en is niet gerechtigd deze gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze op eerste verzoek van ons onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden. In geval van gebruik van deze gegevens in strijd met het voorgaande is de wederpartij gehouden om aan ons alle schade te vergoeden die wij daardoor lijden, waaronder – doch niet daartoe beperkt – de gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende gegevens.

4. Afwijkingen in gegevens
Wij zijn niet verantwoordelijk voor geringe afwijkingen tussen de door ons opgegeven en de werkelijke nummers, soorten, maten, aantallen, kleuren, afbeeldingen en/of andere gegevens, tenzij daardoor een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de zaken. De wederpartij zal gehouden zijn het geleverde te accepteren. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit zodanige geringe afwijkingen. Afwijkingen van minder dan 10 (tien) procent zullen in ieder geval als gering gelden.

5. Prijzen
De door ons opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege, zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de desbetreffende overeenkomst. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de zaken voor rekening van wederpartij.
Verleende kortingen gelden uitsluitend voor de overeenkomsten waarop zij uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard. Met betrekking tot de overige overeenkomsten blijven de gehanteerde prijzen onverkort van kracht.
Wij zijn bevoegd om na tot stand komen van de overeenkomst maar vóór levering van de zaken, wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de overeenkomst, zoals onder meer maar niet daartoe beperkt, prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, energiekosten, transportkosten, verzekeringspremies, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen, aan de wederpartij door te berekenen. Bij een eventuele prijswijziging zullen wij de wederpartij daaromtrent berichten.
De wederpartij heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals hierboven bedoeld, het recht de tussen partijen geldende overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding door de wederpartij dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien de wederpartij de overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden partijen geacht omtrent de door ons meegedeelde prijswijziging, overeenstemming te hebben bereikt.
De wederpartij is verplicht om ons de kosten van emballage te betalen. De emballage wordt door ons aan de wederpartij gecrediteerd onder de voorwaarde dat wederpartij deze aan ons retourneert, binnen 1 maand na levering daarvan én deze emballage aan wederpartij is gefactureerd en betaald.

6. Betaling
Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, van de wederpartij een voorschot te verlangen, welk voorschot onverwijld dient te worden voldaan. Bij gebreke daarvan zijn wij niet verplicht te presteren c.q. niet verplicht om tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan en is de wederpartij verplicht alle schade, kosten en rente door wij daardoor eventueel zullen lijden, te vergoeden. In het geval wij voorafgaande aan de levering volledige betaling verlangen, dan is de wederpartij verplicht daartoe over te gaan. Levering van de zaken vindt dan niet eerder plaats, nadat volledige betaling door ons is ontvangen.
Betaling van facturen dient zonder enige aftrek, korting, inhouding, verrekening of opschorting, te geschieden te geschieden binnen de daarvoor op de factuur aangegeven betalingstermijn en op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke wij maken ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de wederpartij. In dat geval is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00. Indien de werkelijk door ons gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij haar (betalings)verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van ons op de wederpartij per direct opeisbaar en is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van ons genoegzame en in de door ons gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de wederpartij daar niet aan heeft voldaan, zijn wij gerechtigd om de nakoming van onze verplichtingen op te schorten. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van ons en de verplichtingen van de wederpartij eveneens per direct opeisbaar.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Wij zijn gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Indien met de wederpartij meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst.

7. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de wederpartij geleverde of te leveren zaken, totdat de door de wederpartij voor deze leveringen verschuldigde prestaties (waaronder onder meer maar niet daartoe beperkt de koopprijs met inbegrip van renten en kosten) integraal aan ons zijn voldaan, waaronder ook begrepen alle vorderingen van ons op de wederpartij wegens het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen.
Zolang ons hiervoor genoemde eigendom voortduurt, is onze wederpartij niet gerechtigd over de door ons geleverde zaken te beschikken en/of deze te vervreemden en/of te bezwaren en/of te bewerken of verwerken, dan wel deze zaken te belenen of te verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn macht te brengen. In geval van beslag op de geleverde zaken door een derde, uit welken hoofde ook, is de wederpartij gehouden ons hierover onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Voorts geldt voor het geval dat ons hiervoor genoemde eigendom voortduurt, dat indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van haar betalingsverplichtingen of indien wij naar ons oordeel goede grond hebben te vrezen dat wederpartij haar verplichtingen niet na zal komen, dat wij alsdan gerechtigd de door ons geleverde zaken zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor rekening van de wederpartij, terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent ons reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
De wederpartij is gehouden de door ons onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van ons zal de wederpartij kopieën verstrekken aan ons van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling. Indien de wederpartij gevestigd is in Duitsland of in België of in Luxemburg en de door ons te leveren zaken daadwerkelijk in Duitsland of in België of in Luxemburg aan de wederpartij worden afgeleverd, dan zullen de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van de aan de Duitse of aan de Belgische dan wel Luxemburgse wederpartij geleverde en/of te leveren zaken, alsdan worden beheerst door Nederlands recht. De door ons afgeleverde dan wel te leveren zaken blijven eigendom van ons tot volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van renten en kosten. Alle risico’s zijn ten laste van de wederpartij.

8. Levering en levertijd
Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Alle leveringscondities gelden conform Incoterms 2010. Onze wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt, is de wederpartij in verzuim en zijn wij ter keuze gerechtigd: (a) de zaken voor rekening en risico van onze wederpartij met een vervoermiddel naar onze keuze naar het adres van de wederpartij te (doen) vervoeren, dan wel de zaken voor rekening en risico van onze wederpartij op te slaan, of (b) de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op vergoeding van de door ons geleden schade c.q. gederfde winst, te vermeerderen met de wettelijke rente, te berekenen vanaf moment dat de vordering opeisbaar is. Het voorgaande geldt onverminderd de overige aan ons toekomende rechten.
Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering zijn wij eerst in verzuim na een schriftelijke
ingebrekestelling, waarbij ons een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl de wederpartij onverminderd tot afname is verplicht. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zullen wij in overleg treden met de wederpartij over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. De wederpartij kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van tevoren is overeengekomen. Eventuele door ons te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde zaken. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken vóór de opgegeven leverdatum aan de wederpartij te leveren.
De leveringstermijn gaat niet eerder in dan nadat wij een bestelling en/of opdracht schriftelijk hebben aanvaard en onze wederpartij ons alle voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens c.q. materialen ter beschikking heeft gesteld en wij de eventueel overeengekomen voorschotbetaling van de wederpartij ontvangen hebben. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat vertraging optreedt in de levering, dan wordt de leveringstermijn met zoveel dagen verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden, die niet voor rekening en risico van ons komen, waardoor begrepen niet (tijdige) nakoming door (toe)leveranciers. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 12 weken) van de overeengekomen levertijd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De wederpartij heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding. Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door de wederpartij, schort onze leveringsverplichting op. Wij behouden ons het recht voor de zaken in gedeelten af te leveren, in welk geval de hierna omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.
Het is ons toegestaan de zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, zijn wij bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren.
Wij hebben aan onze leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal op het afgesproken moment aan de wederpartij aan te bieden. Het rapport van de partij, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.
In het geval een levering van de zaken, om welke reden dan ook, vertraging oploopt, geeft zulks de wederpartij generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking blijft eigendom van ons en dient door de wederpartij voor eigen rekening en risico aan ons te worden geretourneerd. Wij zijn gerechtigd voor de terugzending een termijn te stellen waaraan de wederpartij dient te voldoen.

10. Klachten
Onze wederpartij is verplicht direct bij aflevering dan wel in ontvangstneming van de zaken te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. De wederpartij heeft alsdan dus de plicht om de zaken onder meer op aantallen, soorten, eventuele onjuistheden en eventuele tekortkomingen te controleren. De wederpartij is gehouden eventuele klachten over de door ons geleverde zaken, op straffe van verval van het recht hierover te klagen, binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk bij ons in te dienen. Dit geldt eveneens voor niet bestelde geleverde artikelen. Het hiervoor bepaalde laat de rechten van de wederpartij ingeval van verborgen gebreken onverlet. De wederpartij is verplicht verborgen gebreken, op straffe van verval van het recht hierover te klagen, binnen 8 (acht) dagen nadat deze zijn vastgesteld of in redelijkheid hadden kunnen worden vastgesteld, schriftelijk bij ons in te
dienen, maar in geen geval later dan 3 (drie) maanden na aflevering dan wel in ontvangstneming van de zaken.
Ingebruikneming en/of bewerking van de zaken (c.q. doorverkoop) geldt als acceptatie door de wederpartij.
In geval van een klacht is de wederpartij verplicht de zaken waarover hij klaagt voor nader onderzoek ter beschikking van ons te houden. De wederpartij is bovendien verplicht ook anderszins zijn medewerking aan een eventueel onderzoek naar de zaken door ons te verlenen, alsmede aan ons in dat verband toegang tot de zaken te verlenen.
Een klacht geeft de wederpartij niet het recht haar (betalings)verplichtingen jegens ons op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.
Retournering van de zaken is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, onder nader door ons te bepalen voorwaarden, onder meer omtrent de kosten en de wijze van retournering (bijvoorbeeld in originele staat en onbeschadigde verpakking). Bij retournering zonder toestemming van ons geschiedt verzending, alsmede opslag van de zaken voor rekening en risico van de wederpartij
Indien partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een klacht met betrekking tot de zaken, zal door partijen gezamenlijk een onafhankelijk deskundige ingeschakeld worden en om een oordeel gevraagd worden. De uitkomst van het onderzoek door de onafhankelijk deskundige is voor partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bindend. De kosten gemoeid met het onderzoek zullen gedragen worden door de partij die (grotendeels) in het ongelijk gesteld is.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum.
Bij gebreke van zodanige tijdige indiening van klachten, vervalt elke aanspraak jegens ons.

11. Garantie, beperking van aansprakelijkheid
Wij geven geen andere of verdergaande garantie op de door ons geleverde zaken dan de garantie van onze toeleveranciers en/of producenten van de betreffende zaken.
Wij zijn niet alleen gerechtigd om vervangende zaken te leveren maar ook om de defecte geleverde zaken te herstellen of tegen terugbetaling van het desbetreffende gedeelte van de factuurprijs terug te nemen.
Onze wederpartij kan slechts dan beroep doen op verplichtingen van ons gebaseerd op dit artikel, nadat onze wederpartij al haar verplichtingen voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomst heeft voldaan. Indien wij uit enigerlei hoofde aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de betrokken zaken, exclusief belastingen met dien verstande dat wij hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zullen zijn tot een bedrag van € 5.000, – (vijfduizend euro) per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
Wij zijn nimmer aansprakelijk tot vergoeding van niet-materiële schade, bedrijfsschade, indirecte schade, winstderving of andere gevolgschade. Onze wederpartij vrijwaart ons volledig van alle vorderingen van derden, verband houdende met door ons geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, op grond van welke titel dan ook.
Alle aanspraken op de garantie vervallen wanneer onze wederpartij de geleverde zaken bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt dan wel de geleverde zaken niet in overeenstemming met de gebruiksinstructies, dan wel op onoordeelkundige wijze, opslaat, gebruikt of laat gebruiken. Overige voorwaarden en garanties met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid voor het voorgenomen gebruik van de zaken, zijn eerst van toepassing indien die tussen partijen Schriftelijk zijn overeengekomen.
12. Niet nakoming
Indien de wederpartij op enige wijze jegens ons tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, of indien er gronden zijn om te vrezen dat de wederpartij jegens ons tekort zal schieten, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, verkregen (voorlopige) surseance van betaling, faillissementsaanvraag, aangifte of vordering faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, zijn wij, onverminderd onze overige rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) zonder de noodzaak van een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten en de ons in eigendom toebehorende zaken terug te nemen. Voormelde opschorting laat de overige verplichtingen van onze wederpartij onverlet
In de in dit artikel vermelde situaties is onze wederpartij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van ons per direct opeisbaar en is onze wederpartij daarover wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. Onze wederpartij dient daarbij tevens aan ons alle buitengerechtelijke kosten te voldoen, een en ander onverminderd onze aanspraak op eventuele gerechtelijke kosten.

13. Annulering
Annulering van een opdracht door de wederpartij is in beginsel niet mogelijk. Indien de wederpartij een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, kunnen wij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, onderdelen, transport, opslag, en dergelijke) in rekening brengen, onverminderd het recht van ons op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Door de wederpartij zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 30% (dertig procent) tot 100% (honderd procent) een en ander afhankelijk van reeds verrichte leveringen/werkzaamheden door ons, van het orderbedrag, te vermeerderen met BTW (indien van toepassing).

14. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal, dan wel zaken waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet onmiddellijk van ons kan worden gevergd.
Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, natuurrampen, overstromingen, bedrijfsongevallen, vervoersverboden, overheidsmaatregelen, (werk)stakingen, belemmeringen door derden (blokkades, rellen, ordeverstoring, etc.), transportmoeilijkheden (waaronder onder meer vertragingen aan landgrenzen), onvoorziene technische complicaties, stagnatie en weersinvloeden, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van onze
toeleverancier en/of producenten voor de betreffende zaken, welke niet voor risico van ons komen en de omstandigheid dat wij een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgen.
In geval van overmacht hebben wij het recht om, te onzer keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmacht situatie of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding en/of kosten van welke aard of grootte dan ook.

15. Toepasselijk recht; bevoegde Rechter
Op deze voorwaarden en op al onze aanbiedingen en/of (verkoop)overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde rechter te Maastricht is bevoegd kennis te nemen van rechtsvorderingen door en/of tegen ons ingesteld, zulks onverminderd onze bevoegdheid om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. Het voorgaande laat onverlet onze rechten een uitspraak te verkrijgen door middel van arbitrage door de Internationale Kamer van Koophandel overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel, door één arbiter.

16. Verjaring
Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

17. Conversie, uitleg en adreswijziging
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling wat inhoud en strekking betreft een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop wel een beroep kan worden gedaan.
De nietigheid of anderszins het niet afdwingbaar zijn van enige bepaling van deze voorwaarden, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Indien wij op enig moment niet de strikte naleving van één van deze voorwaarden verlangen, brengt dit niet mee dat wij daarmee afstand doen van het recht op enig moment strikte naleving van die voorwaarden te eisen.
De wederpartij is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan ons te melden. Zaken die afgeleverd zijn aan het bij ons laats bekende adres van de wederpartij, worden geacht door de wederpartij te zijn ontvangen.

Neem contact op

Op dit moment zijn we niet bereikbaar. Laat een bericht achter, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search